V Spojenej škole internátnej, Mičurova 364/1, Bytča zabezpečujeme v jej jednotlivých organizačných zložkách výchovu a  vzdelávanie aj deťom a žiakom s pridruženým sluchovým postihnutím. Počas výchovno-vzdelávacieho procesu pracuje so žiakmi asistentka učiteľa, ktorá sa im venuje individuálne a na odbornej úrovni. Pri komunikácii so sluchovo postihnutými  deťmi a žiakmi využíva všetky komunikačné formy a metódy vhodné pre sluchovo postihnutých (posunkový jazyk, totálnu komunikáciu, pomocné artikulačné znaky...), ktoré im pomáhajú osvojiť si učivo dané vzdelávacím programom.

V Centre špeciálno-pedagogického poradenstva Bytča, ktoré je organizačnou súčasťou školy, sa deťom a žiakom so sluchovým postihnutím venuje špeciálna pedagogička - surdopédka, ktorá im zabezpečuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť prostredníctvom edukačných a poradenských činností.

Poskytuje im:

  • ranú a predškolskú starostlivosť,
  • pravidelné surdopedické intervencie,
  • poradenstvo pri využívaní komunikačných metód sluchovo postihnutých.

Špeciálna pedagogička - surdopédka poskytuje poradenstvo aj zákonným zástupcom sluchovo postihnutých detí a žiakov, ale aj pedagogickým zamestnancom, ktorí s nimi výchovno-vzdelávací proces realizujú.

Surdopédka poskytuje konzultačné hodiny:

  • každú stredu od 11,30 -13,45 hodiny,
  • každý piatok  od 11,30 -13,00 hodiny.

V prípade potreby ju môžete kontaktovať na t. č.: 0907 630 500 (iba prostredníctvom SMS) alebo prostredníctvom mailu: monika.jatiova@szsibytca.sk

Úvodné stretnutie si môžete telefonicky dohodnúť aj s administratívnou pracovníčkou CŠPP na telefónnom čísle  0911 553 327 v čase od 7,30 - 15,30 hodiny.

 

Radi a ochotne Vám poradíme. Tešíme sa na Vašu návštevu.