V priloženom súbore si môžete stiahnuť tlačivo - Prehlásenie o zdravotnom stave.

  V prílohe sa nachádza Školský výchovno-vzdelávací program Špeciálnej materskej školy s názvom Poď sa s nami hrať.

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa k stiahnutiu.

  Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa zo Špeciálnej materskej školy v Bytči inou osobou k stiahnutiu.

  Informovaný súhlas zákonného zástupcu a záväzné oznamy a pokyny k stiahnutiu.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Špeciálnej materskej školy v Bytči k stiahnutiu.

  Rokovací poriadok pedagogickej rady Špeciálnej materskej školy v Bytči.

  Adaptačný program Špeciálnej materskej školy v Bytči.

  Denný poriadok Špeciálnej materskej školy v Bytči platný od 08.01.2013.

  Štatút Špeciálnej materskej školy v Bytči.

 

Školský vzdelávací program Špeciálnej materskej školy v Bytči pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.