UF csppVeľké ĎAKUJEM patrí pani Pávovej, ktorá cez nadáciu Pontis,  zabezpečila špeciálnu pomôcku Bigmack pre našich verbálne nekomunikujúcich žiakov (využívajú AAK – alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu).

Tím CŠPP

Ukrajina vlajkaVzhľadom na súčasnú situáciu u našich blízkych susedov, Vám dávame do pozornosti odkaz na Odporúčania pre učiteľov a žiakov na ľahšie zvládnutie aktuálnej vypätej situácie na Ukrajine, ktoré pripravilo MŠVVaŠ SR.

Zároveň pripájame kontakty pomoci pre rôzne situácie a skupiny. Keďže je prirodzené v takejto situácii cítiť obavy, strach, úzkosť, beznádej, hnev, či zúfalstvo, nezostávajte so svojimi pocitmi osamote a neváhajte využiť ponúkanú pomoc. Pomoc existuje.

V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na odborných zamestnancov nášho CŠPP. Sme Vám k dispozícii na tel. čísle: 041/553 32 21 a na týchto e-mailových adresách.

Tím CŠPP

"My cvičíme radi, veď chceme byť zdraví"... spievajú si žiaci z prípravných ročníkov.

Že je tomu naozaj tak, sa môžete sami presvedčiť a pozrieť si fotky v priloženej prezentácii.

Mgr. Martina Kurejová Melocíková

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva oznamuje, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, je naše centrum opätovne otvorené v obmedzenom režime v pracovných dňoch od 8,00 do 12,00 hod. Priama činnosť s klientom bude realizovaná len v odôvodnených urgentných prípadoch, ktoré posúdia naši odborní zamestnanci. Preto je pred návštevou CŠPP potrebné kontaktovať nás telefonicky na tel. č. 041/553 32 21, príp. prostredníctvom e-mailov:

psychológ – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

špeciálny pedagóg pre deti s poruchami komunikácie – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

špeciálny pedagóg – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Klienti budú objednávaní na konkrétnu hodinu, aby sa predišlo stretávaniu sa viacerých klientov v čakárni. Z tohto dôvodu Vás prosíme o presné dodržiavanie stanoveného termínu. Všetky činnosti budú prebiehať za dodržiavania aktuálnych platných karanténnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. Všetkým klientom poradenského zariadenia aj naďalej poskytujeme odbornú starostlivosť telefonicky, e-mailom, príp. online.

Ďakujeme za pochopenie!

                                               Na ďalšiu spoluprácu sa tešia odborní zamestnanci CŠPP.

Karanténne opatrenie na predchádzanie a zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19  prerušilo priamu odbornú činnosť s klientami v priestoroch nášho Centra špeciálno-pedagogického poradenstva do odvolania.

V prípade záujmu o posielanie pracovných listov a iných materiálov pre klientov nás môžete kontaktovať prostredníctvom mailov:

špeciálny pedagóg pre deti s poruchami komunikácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

špeciálny pedagóg: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

psychológ: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

O poradenstvo alebo konzultácie môžu požiadať odborných zamestnancov aj rodičia detí a pedagógovia.

Sme tu stále pre Vás – rodičov, deti aj pedagógov.

KIDO centrum sa zaoberá distribúciou a predajom zdravotníckych a kompenzačných pomôcok. V spolupráci s pani riaditeľkou Annou Ďurajkovou  je k dispozícii od apríla v priestoroch našej školy konzultačné miesto, kde je možné počas konzultačných hodín získať informácie a vykonať meranie a skúšku kompenzačnej pomôcky.

Zareagovali sme na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo 2018“.

Vypracovali sme projekt s názvom „Precízna diagnostika ako základ efektívnej pomoci“, ktorého cieľom je skvalitnenie odbornej starostlivosti, ktorú klientom nášho centra poskytujeme prostredníctvom kvalitnej diagnostiky a to zabezpečením diagnostických testov na včasnú a precíznu diagnostiku. Cieľovú skupinu projektu tvoria deti a žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú klientmi nášho centra.

Náš projekt uspel, vďaka čomu sme sa mohli v období od 1. júla 2018 do 15. decembra 2018 pustiť do jeho realizácie.

Prostredníctvom financovania rozvojového projektu sme zabezpečili aktuálne diagnostické testy, vďaka ktorým sme dokázali zefektívniť celé kontinuum nami poskytovaných služieb, nakoľko základom, ktorý musí predchádzať nastaveniu efektívnej pomoci každému dieťaťu a žiakovi, je precízny diagnostický proces.

Zo skúsenosti vieme, že včasným zachytením poruchy, či zaostávania vo vývine, dokážeme pomôcť naštartovať vývin alebo predchádzať rozvinutiu poruchy. Vynaložené finančné prostriedky veľmi významne skvalitnili úroveň služieb, ktoré poskytujeme klientom nášho centra, vďaka čomu má projekt význam pre svoju efektivitu a dlhodobú udržateľnosť.

 

Tím odborných zamestnancov CŠPP

 

V našej prezentácii nájdete užitočné informácie k problematike školskej integrácie žiaka so ŠVVP v bežnej triede ZŠ a odporúčania pre výchovno-vzdelávací proces. 

 

 

 

Srdečne Vás pozývame na odborný workshop s názvom „Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo výchovno-vzdelávacom procese“, ktorý sa bude konať dňa 20.02. 2018 v čase od 9:00 do 12:00 hod. v priestoroch Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1, Bytča.

Workshop je určený pre všetkých pedagógov, pedagogických zamestnancov a výchovných poradcov z bežných základných škôl, ktorí sa chcú dozvedieť viac o žiakoch so ŠVVP a majú chuť zefektívniť svoju prácu s nimi.

Viac informácií sa dozviete v pozvánke.

Tím CŠPP

Súčasťou výchovy k manželstvu a rodičovstvu bola aj beseda psychologičky CŠPP so žiakmi 9. ročníka.

Diskutovali sme spoločne o medziľudských vzťahoch, ich rôznych podobách, kvalitách a o partnerských vzťahoch. Žiaci mali možnosť uvažovať o svojich predstavách o budúcom partnerovi či partnerke, o očakávaniach, ktoré od neho majú a o ich prioritách. Hovorili sme o rôznych spôsoboch, ako sa ľudia a partneri k sebe správajú. Tu sme sa zamysleli nad konaním, ktoré vzťahy „ťahá k zemi“ a ktoré naopak vzťahy rozvíja a „umožňuje im lietať“. 

Mgr. Veronika Blažeková

V rámci drogovej prevencie sa v mesiaci január žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili besedy so psychologičkou CŠPP.

Spoločne sme sa zamýšľali nad tým, čo to droga je, akým spôsobom sa s ňou môže človek stretnúť, prečo po nej niektorí ľudia siahajú a ak vstúpi do života človeka, ako ho dokáže zmeniť.

Žiaci v našich témach zamierili k tomu, aké hodnoty sú pre nich v živote dôležité, čo si v ňom cenia a na čom im záleží. Následne sme uvažovali o tom, ako droga človeka oberá o všetko, čo je pre neho dôležité. Žiaci mali možnosť zamyslieť sa nad tým, ako sa takýto človek môže cítiť a aké by to bolo pre nich samých, keby ich droga obrala o všetky tie krásne veci, ktoré si tak cenia. Preto sme ďalej spoločne premýšľali nad tým, ako zmysluplne tráviť svoj voľný čas a ako svoj život naplniť dôležitými hodnotami, vďaka ktorým v ňom droga nebude mať miesto. Takto sme si spoločne vytvorili „recept“ na dobrý a zdravý život bez drogy.

 Mgr. Veronika Blažeková

Pomáhajme včas a efektívne

- bolo hlavné heslo ďalšieho odborného podujatia, určeného pre klinických i školských logopédov. Odborný seminár s názvom „Raná intervencia“ sa konal po prvýkrát na jeseň 2015. Pre veľký úspech a záujem zo strany logopédov sa 23.4.2016 uskutočnilo v Bratislave jeho opakovanie. Tohto prínosného a kvalitného kurzu sa zúčastnila aj naša logopedička.

Spomínaný kurz bol vedený odborníčkami zo Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva s názvom „Inštitút detskej reči“ so sídlom v Bratislave. Kurz bol rozdelený do niekoľkých častí. Účastníci sa dozvedeli veľa užitočných a zaujímavých informácií z oblasti včasnej diagnostiky, terapie  narušenej komunikačnej schopnosti (NKS), ako aj o poradenstve rodičom. Reč bola najmä o ranej starostlivosti o deti s narušeným vývinom reči, špecificky narušeným vývinom reči, mentálnou retardáciou, autizmom a poruchami plynulosti.

Pri mikrofóne sa postupne vystriedali všetky odborníčky zo spomínaného centra. Kurz bol realizovaný zaujímavou formou. Teoretické vedomosti boli dopĺňané praktickými a veľmi užitočnými video ukážkami. Súčasťou kurzu bolo aj plnenie praktických úloh, pri ktorých si logopédi mohli overiť, nakoľko porozumeli problematike.

Téma včasnej starostlivosti o deti s NKS je v zahraničí známa už dávno. My sme veľmi radi, že aj na Slovensku sa čím ďalej tým viac preferuje tento prístup. Existuje niekoľko výskumov, ktoré jednoznačne dokazujú, že raná intervencia má veľký význam. A preto sme veľmi radi, že aj prostredníctvom takýchto kurzov sa môžeme vzdelávať a zdokonaľovať v tejto oblasti.

                                                                                                                   Mgr. Daniela Chudá, logopéd CŠPP

V roku 2007 vyhlásila Organizácia Spojených národov 2. apríl za svetový deň povedomia o autizme.

V tento deň sa Slovensko, tak ako mnohé ďalšie krajiny, zapája do celosvetovej kampane s názvom „Rozsvieť modrú“. V duchu tohto hesla sa nielen na Slovensku, ale aj po celom svete rozsvietia významné budovy, sochy, dominanty veľkých miest, či iné známe architektonické stavby na modro. Okrem modrého osvetlenia jednotlivci v tento deň prejavujú svoju podporu autistom a ich blízkym aj modrým oblečením.

Symbolom kampane je modrá farba, farba komunikácie, pretože práve tá je v súvislosti a autizmom zásadným bodom. Práve v dôsledku odlišnej komunikácie ostatní ľudia dlhé roky nerozumeli autistom a autisti nerozumeli im. Cieľom kampane je takýmto spôsobom zvýšiť v spoločnosti povedomie o autizme a pomôcť vzájomnému porozumeniu, aby ľudia s autizmom neboli zo spoločnosti odsúvaní, ale naopak prijímaní vo svojej jedinečnosti.

6.marca je Európsky deň logopédie

 – je to deň, kedy bola založená Európska spoločnosť združujúca asociácie a spoločnosti logopédov v rôznych európskych krajinách.

 

Dňa 18.02.2016 navštívila logopedička, Mgr. Daniela Chudá,  MŠ v Hričovskom Podhradí. Návšteva sa konala v rámci  rodičovského združenia na podnet p. riaditeľky tejto MŠ. Cieľom stretnutia bolo rodičom poskytnúť základné informácie o poruchách reči, jazykovom vývine či poradiť im, kedy je vhodné navštíviť logopéda. Rodičia sa taktiež dozvedeli, prečo je dôležité napraviť nesprávnu artikuláciu pred nástupom do školy. Boli im poskytnuté informácie o postupe pri prihlásení dieťaťa na logopédiu. Rodičia sa dozvedeli aj o možnosti zaradenia dieťaťa  do prípravného ročníka v ŠZŠsMŠI v Bytči. Na záver príspevku mali rodičia možnosť klásť otázky súvisiace s danou témou.

Dňa 21.01.2016 usporiadalo naše Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva stretnutie rodičov detí so zdravotným znevýhodnením so zástupcami firmy VELCON.

Cieľom stretnutia bolo poskytnúť komplexné informácie rodičom detí so zdravotným znevýhodnením pri odstraňovaní bariér v bytoch, rodinných domoch a verejných priestoroch. Našou snahou bolo, aby rodičia týchto detí získali čo najviac informácii o možnostiach získania, zakúpenia, montáži zdvíhacích zariadení na prekonávanie architektonických bariér pre svoje imobilné deti, ale aj poskytnúť  informácie v oblasti legislatívy, možností riešenia sociálnej pomoci. Počas diskusie si rodičia vzájomne  vymenili rôzne skúsenosti, zážitky  a cenné rady. Rodičia sa so zástupcami firmy VELCON dohodli na stretnutiach v domácnostiach, aby tak získali najpresnejší obraz o možnostiach vybudovania bezbariérových priestoroch, resp. o možnostiach využívania kompenzačných pomôcok deťmi vo svojich domácnostiach. Ocenením zo strany rodičov boli najmä možnosti, že práve zástupcovia firmy zabezpečia rodičom týchto detí niektoré úkony priamo na ÚPSVaR v mieste spádového okresu.

Takýmito užitočnými  spoločnými stretnutiami  sa usilujeme pomáhať každému, kto našu pomoc potrebuje.