Otvorenie školského roka bude za priaznivého počasia v exteriéri v priestoroch školského dvora (žltá budova) so začiatkom o 8,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie školského roka v jednotlivých triedach, preto je potrebné, aby mali žiaci prezuvky!

Každý žiak, zákonný zástupca a zamestnanec je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom a dodržiavať pokyny zverejnené na školskej bráne. Výnimku z nosenia rúška majú žiaci s autizmom, žiaci nepočujúci a žiaci so stredným až ťažkým mentálnym postihnutím.

Zákonní zástupcovia detí - Špeciálna materská škola - majú povolený vstup do priestorov materskej školy v čase od 7,00 hod. do 8,00 hod. za dodržania všetkých predpísaných opatrní zverejnených
na bráne školy (rúško – odstup – ruky). Do materskej školy môže ísť s dieťaťom najviac jeden zákonný zástupca, ktorý pri vstupe odovzdá poverenej učiteľke vyplnené tlačivo – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka (príloha č. 1a). Rodič dieťaťa sa ďalej riadi pokynmi zástupkyne riaditeľky pre Špeciálnu materskú školu – Mgr. Ľubomíra Kucková.

Zákonní zástupcovia žiakov – Špeciálna základná škola, Základná škola pre žiakov s autizmom a Praktická škola – sa riadia nasledovnými pokynmi:

  • do budovy školy (do tried) môže ísť s dieťaťom, ktoré bude žiakom prípravného ročníka, alebo žiakom, ktoré v predchádzajúcom školskom roku nebolo žiakom našej školy len jeden zákonný zástupca, ktorý pri vstupe do triedy odovzdá triednej učiteľke vyplnené tlačivo – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka (príloha č. 1a),
  • zákonných zástupcov detí, ktoré budú navštevovať školský klub detí bude informovať o pridelení dieťaťa do oddelenia klubu riaditeľka školy v priestoroch chodby v hlavnej budove školy,
  • v priestoroch pred telocvičňou bude k dispozícií vedúca školskej jedálne, ktorej môžu rodičia nahlásiť záujem dieťaťa o stravovanie v školskej jedálni od 03.09.2021,
  • rodičia odovzdajú osobné veci svojho dieťaťa ubytovaného v školskom internáte vedúcej vychovávateľke, ktorá ich prevezme vo vstupných  priestoroch školského internátu.

Činnosť školského internátu začína už 02.09.2021, školský klub detí začína svoju činnosť od 03.09.2021.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne 03.09.2021 od 07,55 hod. do 11,35 hod. vo všetkých triedach. Dňa 03.09.2021 budú žiaci poučení o školskom poriadku, o pravidlách dodržiavania bezpečnosti v škole pri všetkých činnostiach. V tento deň dostanú žiaci učebnice, rozvrh hodín a ostatné informácie potrebné k riadnemu vyučovaniu od 06.09.2021.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č. 1) predkladajú rodičia 02.09.2021 dobrovoľne z dôvodu, že okres Bytča patrí podľa semaforu medzi zelené okresy. V prípade, ak dôjde k zmene farby okresu (oranžová, červená), Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá rodič za svoje dieťa vždy ak dieťa chýba v škole 3 po sebe idúce dni.

Príloha č. 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – dieťa/žiak

Príloha č. 1a: Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti – rodič

Mgr. Anna Ďurajková