Riaditeľka školy oznamuje zamestnancom školy a zákonným zástupcom detí, že od 03. mája 2021 sa škola riadi podľa uvedených pravidiel (pravidlá pre okresy nachádzajúce sa v červenej farbe podľa COVID automatu). Žiaci odovzdajú vyplnené Vyhlásenia o bezinfekčnosti svojim triednym učiteľom. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti si môžu rodičia stiahnúť v priloženej prílohe.

Mgr. Anna Ďurajková

Príloha: Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti platné od 17.05.2021                                    

                                                  

 

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Bytča oznamuje zákonným zástupcom detí, že v prípade záujmu zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do Základnej školy pre žiakov s autizmom alebo do Špeciálnej základnej školy v Bytči pre školský rok 2021/2022  je potrebné kontaktovať riaditeľku školy na č. tel. 0911 553 321 – Anna Ďurajková najneskôr do 10. mája 2021.

Mgr. Anna Ďurajková

KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČOV

 BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY DO PRVÉHO ROČNÍKA PRAKTICKEJ ŠKOLY

VZDELÁVACIEHO PROGRAMU NIŽŠIE STREDNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

Praktická škola, Mičurova 367/3, Bytča je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča a sídli v elokovanom pracovisku školy na ul. Mičurova 367/3, Bytča. Praktická škola Bytča podľa § 99 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Vzdelávací program praktickej školy pod názvom „Učíme sa pre život“ pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom.

 

Praktická škola v Bytči poskytuje prípravu v odbore: remeselné práce odbor: 6492 E 00

 

Riaditeľka Praktickej školy v Bytči po prerokovaní v pedagogickej rade určila podmienky a kritériá na prijatie uchádzačov do praktickej školy nasledovne:

 

(1) Do praktickej školy budú prijatí žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.

(2)

Do praktickej školy budú prijaté aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania
s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole, a to aj vtedy, ak nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 1.

(3)

K prijatiu žiaka do praktickej školy treba predložiť pedagogickú dokumentáciu, ktorú tvorí:

- Prihláška žiaka do praktickej školy s vyjadrením triedneho učiteľa, príp. výchovného poradcu a lekára

- Zápisný lístok na štúdium na strednej škole

- Pedagogická dokumentácia žiaka obsahujúca:

 • psychologické vyšetrenie so stanovením úrovne mentálnych schopností žiaka
 • špeciálno-pedagogickú diagnostiku žiaka
 • Rozhodnutie o prijatí žiaka do špeciálnej základnej školy
 • Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole

 

(4) Do praktickej školy budú prijatí žiaci na základe absolvovania individuálneho pohovoru s uchádzačmi a jeho zákonným zástupcom a po preštudovaní pedagogickej dokumentácie žiaka.

 

Záver z prijímacieho pohovoru:

Žiak vyhovel prijímaciemu pohovoru, ak spĺňa požadované kritéria a podmienky prijatia.

Žiak nevyhovel prijímaciemu pohovoru, ak nesplnil niektoré z požadovaných kritérií a podmienok.

 

 

 

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

 

Vážení rodičia našich deviatakov,

je tu čas, kedy si Vaše deti kladú otázku, čím budem a rozhodujú sa, kam ďalej po ukončení vzdelávania na našej škole. Je to pre ne, ako aj pre Vás, ako rodičov, jedno z veľmi dôležitých rozhodnutí v ich živote. Preto sme tu, aby sme Vám, ak to budete potrebovať, poradili a podali pomocnú ruku.
Na tomto mieste by sme Vám radi poskytli niekoľko dôležitých informácií, ktoré sa týkajú podávania prihlášok na štúdium v rámci prípravy Vašich detí na budúce povolanie.
 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prijímacie pohovory v odborných učilištiach a praktických školách na školský rok 2021/2022 uskutočnia v týchto termínoch:

a) prvý termín je 3. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. máj 2021,

b) druhý termín je 10. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. máj 2021.

Zákonný zástupca žiaka môže podať najviac dve prihlášky na vybrané odbory. Prihlášky Vám budú doručené prostredníctvom Vašich detí v priebehu mesiaca marec 2021.

Zákonný zástupca žiaka je povinný doručiť triednemu učiteľovi žiaka Vami podpísané a lekárom potvrdené prihlášky do 8. apríla 2021. 

Prihlášky a zápisné lístky spolu s kópiou osobnej dokumentácie žiaka škola zašle do odborného učilišťa alebo praktickej školy, ktorú si Vaše dieťa vybralo. Odborné učilište alebo praktická škola Vám zašle pozvánku na prijímacie pohovory spolu s pokynmi. 

Zákonný zástupca žiaka je povinný sprevádzať svoje dieťa na prijímacie pohovory.

O prípadných zmenách vyplývajúcich z usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vás budeme obratom informovať prostredníctvom webového sídla školy a Vašich detí.

V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás.

 

                                                                                                         Mgr. Terézia Bilasová, PhD.

                                                                                                              výchovná poradkyňa

                                                                                                                 tel. 0911 307 956  

Riaditeľka školy oznamuje žiakom, rodičom a zamestnancom, že na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 z 05. februára 2021 a súhlasu zriaďovateľa obnovujeme školské vyučovanie v Špeciálnej materskej škole, Špeciálnej základnej škole, Základnej škole pre žiakov s autizmom a v Praktickej škole od 08.02.2021 (pondelok).  Od tohto dňa je obnovená aj prevádzka školského klubu, školského internátu, školskej jedálne a centra špeciálnopedagogického poradenstva.

 

Podmienky nástupu pre deti a žiakov do školy:

 • dieťa/žiak nemôže vykazovať akékoľvek príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, hlieny, sople)
 • negatívny test na ochorenie COVID – 19 platný najviac 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID – 19 za posledných 90 dní musí mať aspoň jeden zákonný zástupca
 • vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 11a tohto oznamu)
 • žiaci budú dodržiavať podmienky nosenia rúšok (okrem výnimiek) a pravidelnej dezinfekcie rúk
 • žiaci školy nemusia absolvovať  test.

 

Podmienky nástupu zamestnancov na pracovisko:

 • negatívny test na ochorenie COVID – 19 platný najviac 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID – 19 za posledných 90 dní
 • vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 9a).

Prosíme rodičov, aby dodržiavali všetky nariadenia a pokyny riaditeľky školy, ktoré sú zverejnené na vstupných bránach a dverách budov školy. V súvislosti s mimoriadnou situáciou  COVID-19 – platí pre rodičov zákaz vstupu do školy.  Informácie o deťoch/žiakoch budú naďalej poskytované ich pri odovzdávaní rodičom, telefonicky resp. prostredníctvom žiackej knižky. Osobné nevyhnutné stretnutia s rodičmi budú uskutočňované v čase po vyučovaní vo vyhradenom priestore školy. 

 

Žiakom, ktorí sa z dôvodu obáv na ochorenie COVID – 19 nezúčastnia prezenčného vzdelávania, budú triedni učitelia v dohodnutých intervaloch (raz za 2 -3 dni) zasielať úlohy na domáce vypracovanie. Neprítomnosť týchto žiakov na prezenčnom vyučovaní bude ospravedlnená.

Vážení rodičia, zamestnanci,

prosíme Vás o pochopenie situácie, ktorá nastala tým, že ministerstvo školstva  vydalo Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania až v piatok 05. februára 2021 vo večerných hodinách a tak do toho času sme nemohli uverejniť náš  oznam, čím bola situácia okolo otvorenia školy neistá a vyčerpávajúca pre každého z nás.

 

Oznamujeme Vám, že jarné prázdniny budú v dňoch 15.02.2021 - 19.02.2021.

 

TEŠÍME SA NA VÁS !

                    Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

 

 

Prílohy:

9a - Zamestnanec - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a ... 

11a - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a ... 

files/navrat_do_skol.pdf

Riaditeľka školy oznamuje žiakom 5.-10. ročníka vo všetkých variantoch a žiakom Praktickej školy, že v nadväznosti na Rozhodnutie ministra školstva SR č. 202018259:1-A1810 zo dňa 02.11.2020 a usmernenia zriaďovateľa školy obnovuje vyučovanie od 10.11.2020 prezenčnou formou.

Všetci žiaci školy nad 10 rokov pri nástupe do školy sú povinní preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Mgr. Anna Ďurajková

Riaditeľka Spojenej školy internátnej oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že:

 

 • jesenné prázdniny sú v dňoch 30.10.2020 (piatok), 02.11.2020 (pondelok), 06.11.2020 (piatok) a 09.11.2020 (pondelok)

 

 • výchovno-vzdelávací proces pre deti Špeciálnej materskej školy prebieha denne prezenčnou formou

 

 • výchovno-vzdelávací proces žiakov prípravného až 4. ročníka Základnej školy pre žiakov s autizmom a Špeciálnej základnej školy prebieha prezenčnou formou. Vyučovanie pre týchto žiakov je povinné. Školský klub detí je v prevádzke v nezmenenom režime.

 

 • vyučovanie pre žiakov druhého stupňa Základnej školy pre žiakov s autizmom (5.-9. ročník), žiakov Špeciálnej základnej školy vo všetkých variantoch (5.-10. ročník) a žiakov Praktickej školy (1.-3. ročník)  bude v dňoch 26.10.2020 – 27.11.2020 prebiehať dištančnou formou.

 

 • školský internát bude v prevádzke od 03.11.2020 len pre ubytovaných žiakov I. stupňa Špeciálnej základnej školy.

 

Upozorňujeme žiakov druhého stupňa školy a žiakov Praktickej školy, že vyučovanie v uvedenom období sa neprerušuje, mení sa len forma vzdelávania. Všetky povinnosti týkajúce sa účasti aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov a žiakov.

 

Deti, ktoré sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou nemôžu mať nariadenú karanténu.

V prípade ďalších zmien a usmernení vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR budete informovaní prostredníctvom webového sídla školy.

                                                                                                                                                    Mgr. Anna Ďurajková

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1 Bytča oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že od 20.10.2020 (utorok) obnovuje výchovno-vzdelávací proces pre deti Špeciálnej materskej školy a žiakov prípravného až 4. ročníka Špeciálnej základnej školy (A, B, C variant) a Základnej školy pre žiakov s autizmom.

Od 20.10.2020 do odvolania nie je v prevádzke školský internát.

Žiaci druhého stupňa Špeciálnej základnej školy (5. – 9. ročník vo všetkých variantoch), Základnej školy pre žiakov s autizmom a žiaci Praktickej školy budú vzdelávaní dištančnou formou.

Školský klub detí je od 20.10.2020 v prevádzke len pre deti prípravného až 4. ročníka v obvyklom čase.

Pre všetkých žiakov (okrem žiakov s poruchou autistického spektra, žiakov so sluchovým postihnutím a žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím) platí povinnosť nosenia rúška počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu!

Prosíme rodičov, aby dôsledne dodržiavali všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia pri privádzaní a preberaní svojich detí do/zo školy!  

Dieťaťu, ktoré bude prejavovať známky respiračného ochorenia pri rannom filtri nebude umožnené zúčastniť sa  vzdelávania.

Zákonný zástupca je povinný pri rannom filtri  odovzdať vyplnené tlačivá, ktoré tvoria prílohu tohto oznamu.

Mgr. Anna Ďurajková, riad. školy

Prílohy:

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1 Bytča oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že od 15.10.2020 do 19.10.2020 (vrátane) je škola na základe karanténneho opatrenia vydaného regionálnym hygienikom v Žiline zatvorená.

Vyučovanie pokračuje dištančnou formou. 

O ďalšom postupe budete priebežne informovaní prostredníctvom webového sídla školy. Rodičov budú kontaktovať triedni učitelia.

Mgr. Anna Ďurajková, riad. školy

Vážení rodičia,

od 12.10. do 14.10.2020 (pondelok až streda) je riaditeľkou školy vyhlásené riaditeľské voľno. Žiaci zostávajú doma.

V tomto období sa žiaci môžu vzdelávať dištančnou formou v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. podľa pokynov triednych učiteliek a triedneho učiteľa, ktorí sa s Vami skontaktujú. 

Prosíme Vás, aby ste sledovali webové sídlo školy www.szsibytca.sk, kde budú zverejnené ďalšie aktuálne pokyny a oznamy.

Na základe vydaných pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline oznamuje riaditeľka školy, že Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča (všetky organizačné zložky a organizačné súčasti)  prechádzajú odo dňa 03.10.2020 do oranžovej fázy.

V škole bol potvrdený výskyt ochorenia COVID-19 dňa 07.10.2020  (test vykonaný dňa 06.10.2020) u jedného nepedagogického zamestnanca školy. Na základe potvrdeného výskytu ochorenia postupuje škola podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia.

Nepedagogický zamestnanec školy nebol od 02.10.2020 (piatok) v kontakte so žiadnym zamestnancom ani so žiadnym žiakom školy. Rovnako tento zamestnanec nebol v kontakte od uvedeného dňa ani so žiadnym zákonným zástupcom ktoréhokoľvek žiaka našej školy. Tento zamestnanec je v domácej karanténe a postupuje podľa usmernení RÚVZ so sídlom v Žiline.

Škola monitoruje zdravotný stav všetkých svojich zamestnancov a žiakov, pravidelne uskutočňuje ranný filter, dodržiava prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia v súlade s pokynmi pre oranžovú farbu.

Prosíme rodičov, aby pochopili vážnosť situácie a nedožadovali sa vstupu do priestorov školy. Preberanie a odovzdávanie detí pedagogickými zamestnancami je pri bráne školy.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že o krátky čas budeme patriť opäť k zeleným školám.

Mgr. Anna Ďurajková

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1 Bytča oznamuje všetkým zákonným zástupcom detí, žiakom a zamestnancom, že od 20.09.2020 naďalej platí povinné nosenie rúšok u žiakov od 4. ročníka po 9. ročník, u všetkých zamestnancov a návštevníkov školy.

Deti v materskej škole a v nižších ročníkoch školy, žiaci so sluchovým postihnutím, žiaci s poruchou autistického spektra, žiaci so stredným až ťažkým mentálnym postihnutím majú nosenie rúšok odporúčané. Nosenie rúšok u tejto skupiny detí vzhľadom na ich zdravotný stav a obmedzenia je na rozhodnutí zákonných zástupcov.

 

NAĎALEJ PLATIA VŠETKY POKYNY  A OBMEDZENIA PRI DODRŽIAVANÍ HYGIENICKÝCH OPATRENÍ,  KTORÉ BOLI VYDANÉ RIADITEĽKOU ŠKOLY OD 01.09.2020!

PROSÍME DODRŽIAVAJTE

R            O           R

rúško     odstup      ruky

 

PROSÍME ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ,  ABY SA NEZDRŽIAVALI V ŠKOLE MIMO VYHRADENÝ ČAS PRI ODOVZDÁVANÍ A PREBERANÍ DETÍ!

VSTUP DO ŠKOLY JE POVOLENÝ LEN JEDNÉMU RODIČOVI ALEBO POVERENEJ OSOBE, KTORÁ PRIVÁDZA ALEBO PREBERÁ DIEŤA!

 

V prílohe si, prosím, pozorne prečítajte nasledovné pokyny k nástupu do školy a organizácii vyučovacieho procesu v prvých dňoch školského roka 2020/2021.

 
Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Bytča oznamuje žiakom, zákonným zástupcom detí, klientom poradenského zariadenia a zamestnancom školy, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zostáva škola spolu so všetkými organizačnými zložkami a organizačnými súčasťami z dôvodu prijatých opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID -19

od 30.03.2020 do odvolania zatvorená.

 

Prihlášky žiakov do odborných učilíšť doručí škola zákonným zástupcom na podpis a následne zabezpečí ich odoslanie poštou do odborných učilíšť v termíne do 15. mája 2020.          K prihláškam nebude potrebné doložiť potvrdenie od lekára.

Prihlášky detí do špeciálnej materskej školy môžu zákonní zástupcovia podávať v termíne od 30.04.2020 do 31.05.2020 elektronicky alebo poštou. Elektronicky môžu prihlášky zasielať na e-mailové adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Formulár prihlášky nájdete na web stránke školy www.szsibytca.sk v záložke Špeciálna materská škola pod názvom Žiadosť o prijatie dieťaťa http://www.szsibytca.sk/files/sms/ziadost_o_prijatie_sms.pdf .

Žiadosti o prijatie žiaka do Špeciálnej základnej školy môžu zákonní zástupcovia podávať v termíne od 15.04.2020 elektronicky alebo poštou. Elektronicky môžu prihlášky zasielať na e-mailové adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Formulár prihlášky nájdete na web stránke školy www.szsibytca.sk v záložke Špeciálna základná škola pod názvom Žiadosť o prijatie žiaka/žiačky http://www.szsibytca.sk/files/ziadost_o_prijatie_do_szs.pdf .

 

Prajem Vám, aby sme spoločne prekonali ťažkú a zložitú dobu, ktorá je obmedzujúca pre všetkých, ale v týchto časoch je nevyhnutná preto, aby sme zabránili šíreniu ochorenia a tak predišli mnohým rizikám na zdraví a životoch nás všetkých. Spolu to zvládneme smiley

                                                                                              Mgr. Anna Ďurajková

Milí rodičia, vieme, že je ťažké mať v tejto dobe deti doma, preto vám všetkým chceme ponúknuť pár užitočných zdrojov z internetu, ktoré umožňujú deťom vzdelávať sa zábavne a jednoducho doma. Aj na počítači, tablete či mobilnom telefóne sa dá čas tráviť zmysluplne. Dúfame, že to vaše deti zabaví a poteší.

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=sk – program je vytvorený aj v hlavnej ponuke na stránke školy, pre prihlásanie stačí zadať kód "ucimesadoma" 

https://programalf.com/alfik/index.html?lng=sk – program je vytvorený pre materské školy, pre prihlásanie stačí zadať kód "ucimesadoma" 

https://www.gramar.in/sk/

https://www.matika.in/sk/

https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne

 

https://vlcata.sk/spravy/pinf-hry-pre-deti-so-specialnymi-vzdelavacimi-potrebami-su-zadarmo/

https://drive.google.com/file/d/1DkAlqCEDA-w0JUYNZahLwjQ_Y4aGeSQy/view?fbclid=IwAR3ykEKf2uIB-ONU8AKAYaXfZhrtTmPxqfGs6wHjVcXPs12xLph_p9NMmho – písanie čísel

https://m.facebook.com/groups/114222542294737?view=permalink&id=1053998804983768 – grafomotorika

 

https://m.youtube.com/user/MartinusEu – počúvanie rozprávok

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15668/220447 – "Školský klub - hodinka z triedy bez kriedy" sa vysiela každý pracovný deň na RTVS2 od 9.15 do 10.45 hod. a je rozdelený do troch blokov pre 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník a 5. až 7. ročník. Každý deň je venovaný inému predmetu.

https://www.irynazelyk.com/uspavanky – uspávanky

 

https://tojenapad.dobrenoviny.sk/21-napadov-na-prekrasne-jarne-tvorenie/?fbclid=IwAR0quQFpBeiMTSlRE15Bc3gNw31f0HMAENMT_LX-9moidGIHNEWMjmWHsYw – tvorenie

https://www.facebook.com/269497613987586/posts/538119743792037/ – tvorenie

https://www.dobre-napady.sk/pre-deti/hrame-sa-s-detmi – všetko na jednom mieste

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3137963189571369&id=1052160251485017 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1490199181154812&id=916572395184163

https://www.vcielka.online/app/ 

Pracovné listy na precvičenie učiva 1. ročníka variant A si môžete stiahnuť TU